Regnskaber er afsluttet og revideret af vores revisor Talkompagniet.

Der har været en betydelig indtægtsfremgang i forhold til 2019 og også i forhold til de budgetterede indtægter. Fremgangen dækker dels over projekter og sponsorater på 539tkr., dels konsulentopgaver på 161tkr.

Det igangværende bæredygtighedsprojekt, Change Djursland udgør alene 368tkr. Hertil kommer støtte til Made By Djursland fra Norddjurs og Syddjurs Kommune på 100tkr. Der er som noget nyt også løst konsulentopgaver for de to kommuner. Der er dog også en fremgang i medlemskontingenter, selvom den ikke er så stor som budgetteret.

Udgifterne til medlemspleje er væsentlig større end budgetteret, hvilket hænger direkte sammen med Change Djursland projektet. Et projekt bevilget af Landdistriktspuljen skal altid gå i nul. Alle indtægterne skal være forbundet med tilsvarende aktiviteter og udgifter. Udgifter til administration i alt er 38tkr. mindre end budgetteret, hvilket hænger sammen med en mindre lønsum.

Resultatet på minus 77tkr. er tilfredsstillende i forhold til et budgetteret underskud på minus 79tkr.

Der er ved årets udgang en likvid beholdning på 351tkr. og en egenkapital på 327tkr.

Der er i 2021 budgetteret med en stigning i medlemskontingenter, hvilket afspejler den store medlemsfremgang. Der er fortsat budgetteret med indtægter via projekter/sponsorater og konsulentopgaver, men dog i et mindre omfang end i 2020. Der forventes et regnskab i balance, med et lille overskud på 2tkr.

Hent regnskab her (PDF)

Hent forslag til budget her (PDF)