Da generalforsamlingen ligger senere end sædvanligt, udsendes bestyrelsens årsberetning og det reviderede regnskab samt forslag til budget allerede nu.

COVID år 1. Året bragte med sig de største udfordringer for erhverv og for menneskeheden i nyere tid. Et annus horriblis, som det ofte udtrykkes om de år, der snarest hengå i historiebøgerne og glemmes.

For Business Djursland har der været tale om et år, hvor Djurslands Erhvervsliv er rykket tættere sammen; en stabil løbende tilgang af medlemmer, er den bedst tænkelige dokumentation for denne udvikling. Erhvervsdrivende ser et behov for den tættere dialog med ligesindede med et lokalt afsæt. På trods af den manglende mulighed for at mødes fysisk til netværksarrangementer en stor del af året, så har foreningen formået at nå bredt ud med budskabet om, at et styrket sammenhold, styrker den daglige drift. Tilgangen af medlemmer ser vi inden for en bred vifte af brancher, og en kombination af større og mindre virksomheder, måske med en overvægt af enkeltmandsvirksomheder. Den netop udarbejde oversigt over geografisk placering af medlemmerne, er et interessant redskab for det videre arbejde, og for det stærke budskab om en samling af erhvervsdrivende på hele Djursland.

Udvalgenes arbejde

En anden interessant undersøgelse Business Djursland har stået bag vedrører iværksætteri på Djursland i et Corona år. Det kunne konstateres, at iværksætteriet er tiltagende, baseret på en stigning af enkeltmandvirksomheder stiftet af tidligere lønmodtagere, der i en moden alder vælger at stifte egen virksomhed. Business Djursland har i året afviklet en række iværksættercafeer på vegne af Syddjurs kommune. Iværksættere fra Djursland har nu også mulighed for at indgå i et nyetableret faciliteret I-netværk, hvor der er mulighed for fortsat at opnå sparring og netværk. Grupperne stiftes og vil over en rum tid være faciliteret, for derefter at være selvstyrende i det tidsrum, de selv finder relevant.

Kompetenceudvalget har i årets løb arbejdet med 3 forskellige  indsatsområder. Der har været en dialog med Arbejdsmarkeds-afdelingerne med henblik på at bringe ”ledighedsgruppen” tilbage i arbejde via strategisk og målrettet kompetenceudvikling. Der er også ”sat lys” på de mange unge ledige vi har i begge kommuner, uden gennemført ungdomsuddannelse eller erhvervstilknytning. Endelig har der været fokus på, hvordan kontakten og samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige kan blive mere koordineret og målrettet, på virksomhedernes præmisser.

I 2020 er der i Business Djursland indlemmet seks nye netværk. Det har for netværk i erhvervslivet været et udfordrende år, hvor det ikke har været muligt at mødes fysik. Vi kan i skrivende stund se frem til igen at kunne arrangere fysiske møder, som rammer for netværk og udveksling af erfaringer.  

Deltagelse i den offentlige debat

I den offentlige debat, har især arbejdet med udvikling af infrastruktur på Djursland været i fokus, hyppigere færgesejlads til Ebeltoft, udbygning af tilgang til Aarhus Lufthavn og Grenaa, som bropille til Sverige, samt Grenaa som industrielt vækstområde er i fokus. Stena Lines valg af Halmstad som forbindelsespunkt for Grenaafærgen, betyder at Djursland nu har en direkte forbindelse til Øresundregionen. Det er et forhold, der forsat skal synliggøres for vore politikere på Christiansborg, for at det for alvor kan danne afsæt for den potentielle vækstmulighed, og betydningen af en opgradering af det nationale vejnet på Djursland. For nord-syd forbindelsen på Djursland er der fortsat behov for italesættelse af nødvendigheden af opgradering af adgang til Nordkysten. I forhold til offentlig trafik har Aarhus Letbane fortsat udfordringer, men halvtimesdrift på hele strækningen fra Grenaa er dog nu inden for rækkevidde. 

Samarbejde med kommunerne på Djursland

Indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, og samarbejde med kommunerne var i år været vanskeliggjort grundet nedlukning. Men gentagne virtuelle møder har skabt en tættere dialog med de to kommunale chefer inden for området, og medfører et stadig styrket samarbejde. I skrivende stund, vil udkommet af en netop afsluttet undersøgelse af kompetencebehovene hos virksomheder på Djursland, udgøre et dynamisk redskab, der med sin dugfriske data vil pege direkte på områder hvor der ses akut behov for arbejdskraft på Djursland.

Grøn omstilling og verdensmål

2020 var året, hvor Business Djursland som projektholder på projekt Change Djursland, et projekt under Landdistriktspuljen, kunne italesætte den grønne omstilling. ”At skabe en bevægelse for bæredygtig vækst og levevis på Djursland”; et stort engagement fra de ca. 20 medvirkende virksomheder, har sammen med det fra Syddjurs kommune overleverede netværk for Cirkulær innovation skabt et solidt fundament for de mange virksomheder, der i foråret deltager i det nyetablerede Change Djursland netværk.

Endvidere indgår Business Djursland sammen med Norddjurs kommune i formandskabet for Partnerskabsaftale med afsæt i FN’s verdensmål. Aftalen har til formål at integrere verdensmål og sikre bæredygtig udvikling med særligt fokus på praktikpladser og lærlinge, fastholdelse og bedre sammenhæng fra uddannelse til job. Aftalen blev indgået 2019 af en bred gruppe af aktører, der har berøring med dette område. Arbejdet udmønter sig i en styrket indsats og samarbejde på tværs, med den enkelte borger som afsæt, understøtter fastholdelse og med afsæt i Verdensmål 4, 8 og 17.

Netværk og møder

Under årets nedlukning har netværk og møder været en aktivitet der har haft trange kår. Sammen står vi stærkere samarbejde med Lederne Kronjylland kunne dog afvikle to events, med pæn tilslutning i januar og september måned. Virtuelt iværksætternetværk i samarbejde med Norddjurs kommune i efteråret, samt virtuelle iværksættercafeer er en del af tidens produkter, og afvikles med moderat succes. Danmark åbnes, og vi ser frem til igen at mødes til dynamiske aktiviteter med stærk faglig sparring.       

Vi ser frem til at møde medlemmer og erhverv, til et samarbejde stærkere end nogensinde, til gavn for vækst og udvikling på Djursland.

På bestyrelsens vegne
Ole Sørensen – formand