Vi afholder ordinær generalforsamling d. 21. april på Kysthotellet, Grenaa

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
  4. Budget og kontingent fremlægges og godkendes.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne

På valg:
Søren Nymark – ønsker ikke genvalg
Annemette Lyngby – genopstiller
Rasmus Henriksen – genopstiller

Valg af suppleanter til bestyrelsen:  
Bo Nørregaard Jensen – opstiller
Ledig suppleantpost

6. Valg af revisor
På valg: Martin Nielsen, Talkompagniet i Grenå – genopstiller

7. Behandling af indkomne forslag – Se bilag 1
8. Eventuelt

Mads Petersen er udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Sebastian Konrad er indtrådt.

Hent revideret regnskab (PDF)

Hent forslag til budget (PDF)

Link til tilmelding – Business Djursland er vært for en middag!

Indkomne forslag

Forslag 1 – Bilag 1

Forslag til vedtægtsændringer på Generalforsamlingen den 21. april 2022

Alle medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer (fra 5-7 til 7-9).
LO´s og DA´s udpegningsret bortfalder

Nuværende tekst i vedtægter fra 14. marts 2019:

§ 9 Bestyrelsen
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7-9 medlemmer.
5-7 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen.
Herudover udpeger LO og DA hvert et medlem til bestyrelsen.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen og afgår/genvælges henholdsvis med 4 personer i ulige årstal og med 3 personer i lige årstal.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis bestyrelsen i en valgperiode ikke kan supplere sig selv til et ulige antal, vil formanden have 2 stemmer ved eventuel afstemning i bestyrelsen.
Suppleanter kan (hvis de ønsker det) deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for foreningens virksomhed.

Ændres til:

§ 9 Bestyrelsen
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7-9 medlemmer.
7-9 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen og afgår/genvælges henholdsvis med 5 personer i ulige årstal og med 4 personer i lige årstal.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis bestyrelsen i en valgperiode ikke kan supplere sig selv til et ulige antal, vil formanden have 2 stemmer ved eventuel afstemning i bestyrelsen.
Suppleanter kan, og opfordres til, (hvis de ønsker det) deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for foreningens virksomhed.