Vedtægter for Business Djursland

Vedtaget på generalforsamling den 15. marts 2023.

§ 1 Navn og hjemsted
Business Djursland er en medlems- og brugerdrevet forening med hjemsted på Djursland

§ 2 Medlemmer
Som medlem af Business Djursland kan optages organisationer og foreninger, firmaer, enkeltpersoner og enhver anden med interesse for erhvervsudviklingen på Djursland.
Medlemskab er bindende, indtil det opsiges skriftligt til sekretariatet, og senest 14 dage før udgangen af et regnskabsår (per 31. december).

§ 3 Formål
Business Djursland har til formål at udvikle og vedligeholde erhvervslivet på Djursland. Til denne målsætning hører bl.a.:

 • at styrke de eksisterende virksomheder på Djursland
 • at styrke kompetenceudviklingen på Djursland
 • at være et centralt organ for erhvervslivet på Djursland
 • at etablere en bestyrelse og medlemskreds, der aktivt deltager i erhvervs- og foreningslivet på Djursland
 • at bidrage med et positivt og dynamisk erhvervsmiljø, der kan understøtte en god markedsføring af Djursland samt vækst på Djursland
 • at virke til fremme af samarbejdet med Djurslands kommuner samt regionale og nationale interessenter.

§ 4 Generalforsamling
Erhvervsforeningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er erhvervsforeningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 5 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsesformands beretning for det forløbne år
 • Regnskabets aflæggelse og godkendelse
 • Budget og kontingent fremlægges og godkendes
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og 2 suppleanter jf. vedtægterne
 • Valg af 1 revisor
 • Evt.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan gøre indkomne forslag offentligt tilgængelige.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer finder det nødvendigt og skriftligt har anmodet bestyrelsen derom. Indkaldelsen skal angive dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7 Stemmeret
På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme samt mulighed for at afgive højst en stemme ved skriftlig fuldmagt.
Medlem er den person, virksomhed eller forening, der på datoen for indkaldelsen har betalt kontingent.

§ 8 Generalforsamlingens beslutningsevne
En lovlig generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Dog kræves for vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Hvis vedtægtsændringer således ikke er vedtaget med 2/3 flertal, men dog med simpelt stemmeflertal, kan forslaget godkendes på den følgende såvel ekstraordinære som ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Til opløsning af erhvervsforeningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal blandet de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7-9 medlemmer.
7-9 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen og afgår/genvælges henholdsvis med 5 personer i ulige årstal og med 4 personer i lige årstal.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis bestyrelsen i en valgperiode ikke kan supplere sig selv til et ulige antal, vil formanden have 2 stemmer ved eventuel afstemning i bestyrelsen.
Suppleanter kan, og opfordres til, (hvis de ønsker det) deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for foreningens virksomhed.

§ 10 Bestyrelsens konstitution
Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§ 11 Repræsentation og hæftelse
Bestyrelsen repræsenterer erhvervsforeningen udadtil.
Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsens formand.
Møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsesmøde afholdes minimum en gang hvert kvartal.
Bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Der skal være tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 12 Bestyrelsen/udvalgs honorar
Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, der fastsættes på baggrund af et budget udarbejdet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.
Honoraret kan differentieres for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Alle medlemmer af bestyrelsen oppebærer ligeledes omkostningsgodtgørelse i henhold til behørig dokumentation for opgaver pålagt af bestyrelsen.
Omkostningsgodtgørelse kan ligeledes ske i forhold til udvalgsmedlemmer ved behørig dokumentation.

§ 13 Selvstændige udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, der evt. kan tiltrædes af medlemmer uden for erhvervsforeningens kreds.
Bestyrelsens formand eller næstformand har ret til at deltage i udvalgenes møder.

§ 14 Tegningsret
Erhvervsforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 15 Foreningens virke
De til foreningens virke nødvendige beløb tilvejebringes gennem kontingenter og tilskud fra organisationer, institutioner, enkeltpersoner o.a.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling.
Bestyrelsen kan outsource opgaver samt ansætte det personale, den finder nødvendigt til at forestå foreningens daglige drift og projekter.

§ 16 Regnskab
Erhvervsforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 17 Opløsning
Ved opløsning af erhvervsforeningen anvendes dennes midler efter generalforsamlingens bestemmelser, som skal være i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 18 Værneting
Værneting for enhver vedrørende Business Djursland opstået eller bestående retlig tvist er Retten i Randers.