Udvalg og arbejdsgrupper
i Business Djursland

Bestyrelsen nedsætter arbejdende udvalg og arbejdsgrupper, der består af bestyrelsesmedlemmer og andre relevante aktører.

Kompetence­udvalget (K-udvalget)

K-udvalget består af repræsentanter for virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Sammen udvikler vi kurser og efteruddannelser, som er relevante for erhvervslivet på Djursland.

Udvalgets medlemmer:

Ole Sørensen (Business Djursland), Uddannelsesdirektør Morten Bang Sørensen (Viden Djurs), Uddannelsesleder Christina Stenumgaard Lind (tidl. VUC Djursland), Chefkonsulent Annemette Lyngby (EA Dania), Helene Bendorff Kristensen (Grenaa Gymnasium), Sven Gaardbo (Syddjurs Gymnasium), Rasmus Kjær (Skovskolen Eldrupgård, Københavns Universitet) og Karsten Mittrup Pedersen (FGU Østjylland) samt Direktør Ole Svit (Business Djursland). Der inddrages andre deltagere ad hoc.

Tovholder: Ole Sørensen

Udvalgets kommissorium:

Med udgangspunkt i Business Djurslands strategiske beslutning om at fokusere på kompetence udvikling, som afsæt for øget erhvervsudvikling og vækst på Djursland, skal K-udvalget være med til at prioritere, konkretisere og handlingsgøre denne indsats. Arbejdet omfatter følgende:

 • Prioritere og kvalificere Iværksætteraktiviteter for Før-Iværksættere og Start-ups. Aktiviteterne kan fx være iværksætterforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
 • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme kompetenceudvikling for borgere, med afsæt i uddannelsesinstitutioner med geografisk beliggenhed på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
 • Prioritere og kvalificere kompetenceudviklings tiltag for eksisterende virksomheder (vækst- og modne virksomheder). Aktiviteterne kan f.eks. være medarbejder udviklingsforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
 • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme fokus på kompetenceudvikling som drivkraft og kultur for en sund og bæredygtig erhvervsudvikling på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
 • Være med til at formidle og kommunikere de igangsatte aktiviteter.

Mål frem til generalforsamlingen 2024

 1. Formidle og gennemføre koordinerende indsats for kompetenceudvikling.
 2. Kommunikere indsatsen overfor både Syddjurs og Norddjurs Kommune
 3. Kommunikere udviklingen for faktiske kompetenceudviklingstiltag for borgere på Djursland.
 4. Kommunikere udvikling for uddannelsesinstitutioner på Djursland.

Møder og arbejdsdeling

Der gennemføres ca. tre fysiske/virtuelle møde om året, der gerne afholdes på uddannelsesinstitutioner forskellige steder på Djursland. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale.

Innovations & iværksætter­udvalget
(I-udvalget)

I-udvalget arbejder for at styrke innovationen og bakke iværksættere op.

Udvalgets medlemmer:

Rasmus Henriksen, Sebastian Hellemann Konrad. Mads H. Dalsgaard (M Holding ApS) og Ole Svit. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere

Opgaven

Med udgangspunkt i Business Djurslands strategiske beslutning om at fokusere på Iværksætteri og Innovation som afsæt for øget erhvervsudvikling og vækst på Djursland, skal I-Udvalget være med til at prioritere, konkretisere og handlingsgøre denne indsats. Arbejdet omfatter følgende:

 • Prioritere og kvalificere Iværksætteraktiviteter for Før-Iværksættere og Start-ups. Aktiviteterne kan fx være iværksætterforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
 • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme iværksætteres muligheder for at etablere sig på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
 • Prioritere og kvalificere Innovationsaktiviteter for eksisterende virksomheder (vækst- og modne virksomheder). Aktiviteterne kan fx være innovationsforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
 • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme fokus på Innovation som drivkraft og kultur for en sund og bæredygtig erhvervsudvikling på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
 • Være med til at formidle og kommunikere de igangsatte aktiviteter.

Mål frem til generalforsamlingen 2024

 1. Formidle og gennemføre iværksættermøder i både Syddjurs Kommune (8 stk) og Norddjurs Kommune (4 stk)
 2. Kommunikere indsatsen overfor både Syddjurs og Norddjurs Kommune
 3. Kommunikere udviklingen i antallet af nye CVR. nr. på Djursland
 4. Afdække og formidle behovet for innovationsstøtte via. møde med 5 større virksomheder – her fokus på innovationsprocesser og kultur
 5. Afdække og formidle behovet for teknologidrevet innovation, herunder formidling af Teknologisk Instituts kompetencer

Møder & arbejdsdeling

Der gennemføres ca. fire fysiske/virtuelle møde om året, der gerne afholdes på virksomheder forskellige steder på Djursland. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale.

Afrapportering

I-Udvalget giver til hvert bestyrelsesmøde en status på planlagte og gennemførte forløb. Til årsberetningen fremstilles en samlet aktivitetsbeskrivelse. Kommissoriet løber frem til generalforsamlingen 2024, hvorefter bestyrelsen beslutter sig for en forlængelse og tilpasning.

Infrastruktur­­gruppen

Infrastrukturgruppen arbejder for udvikling af infrastrukturen på Djursland.

Gruppens medlemmer:

Allan Hougaard, VAM, Henrik Carstensen, Grenaa Havn, Lotta Sandgaard, Aarhus Airport, Annemette Lyngby, Business Djursland/Erhvervsakademi Dania, Bente Steffensen, Business Djursland/Aarhus Transport Group & Jørgen Laursen, Terma Aerostructures A/S

Formål

En koordineret, strategisk indsats for styrkelse af infrastruktur på Djursland med positiv effekt for hele Østjylland.

Baggrund

Trafikken på Djursland er stærkt stigende. Godstrafik fra området og videre ud i landet – især på baggrund af aktiviteter på området omkring Grenaa Havn og til/fra færgeforbindelsen med Stena Line mellem Grenaa og Halmstad. Cirka 37000 lastbiler bruger årligt den blå motorvej mellem Grenaa – og Halmstad og dermed A15. En trafik, der aflaster E45 og E20 for yderligere belastning. Stenas Lines fremtidige satsning på den tunge trafik, men en yderligere færge mellem Grenaa og Halmstad kan betyde cirka 30.000 lastbiler yderligere pr. år på vejnettet på Djursland.

 • Persontrafik til og fra Aarhus Airport. Lufthavnen er inde i en markant udvikling med forventet passagertal på 4 Mio i 2040.
 • Turismeerhvervet generer trafik, som forventes at stige i fremtiden. Bl.a. gennem udvikling og udbygning af såvel de større, som de mindre attraktioner.
 • Højt specialiserede serviceerhverv, der leverer ydelser såvel nationalt som internationalt, og har brug for optimal infrastruktur for at kunne sikre samfunds-kritiske erhverv kontinuert funktionsmulighed.

Infrastrukturforliget har peget på konkrete investeringer i forbedring af infrastrukturen på Djursland – dog med en igangsættelse i 2031.

Mål

 1. Igangsættelse af udvidelserne af Rute 15 til 2+1 tidligere end 2031 samt arbejde for at udvidelsen sker hele vejen til Grenaa
 2. Etablering af forbedret kollektiv forbindelse til Aarhus Airport. El-shuttle til Kolind bliver ekstra relevant, når halvtimesdrift i myldretiden etableres på Letbanen.

Hvordan

 1. Involvering af borgmestrene i Syddjurs og Norddjurs
 2. Involvering af andre relevante organisationer og virksomheder
 3. Kontakt til, involvering og interaktion med landspolitikere
 4. Løbende arrangementer og konferencer med deltagelse af ministre og andre toppolitikere med indflydelse

Det Grønne Udvalg (G-udvalget)

Udvalgets medlemmer

Vibeke Tuxen, Allan Hougaard, Annemette Lyngby og Ole Svit. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere.

Udvalget er nedsat i foråret 2023.

Opgaven

Med udgangspunkt i Business Djurslands strategiske beslutning om at fokusere på grøn omstilling som afsæt for øget erhvervsudvikling og vækst på Djursland, skal Det grønne Udvalg (G-Udvalget) være med til at prioritere, konkretisere og handlingsgøre denne indsats. Arbejdet omfatter følgende:

 • Prioritere og kvalificere aktiviteter for grøn omstilling. Aktiviteterne kan fx være arrangementer, fyraftensmøder målrettede specifikke brancher, sparringsforløb og netværksdannelse. Aktiviteterne afholdes gerne på virksomheder forskellige steder på Djursland
 • Henvise medlemmer og andre virksomheder og samarbejdspartnere til relevante institutioner og aktører for bæredygtighed, rådgivning, puljer m.m.
 • Skabe kontakt med andre aktører om grøn omstilling for virksomheder på Djursland.
 • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme fokus på grøn omstilling som drivkraft og kultur for en sund og bæredygtig erhvervsudvikling på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
 • Samle virksomheder omkring rammevilkår for grøn omstilling i kommunerne.
 • Kommunikere, at vi arbejder med bæredygtighed som en helhed og på mange fronter. Bidrage til at formidle og kommunikere de igangsatte aktiviteter.

Mål frem til generalforsamlingen 2024

1. Formidle og gennemføre aktiviteter for grøn omstilling med mindst 150 deltagere, heriblandt afholde 6 fyraftensmøder indenfor bæredygtigt byggeri.

2. Opsøge virksomheder på Djursland mhp. at styrke forretningsskabelse omkring grøn omstilling og udvikling, fx udvikling af nye produkter eller spildprodukt fra den ene som ressource for den anden.

3. Kommunikere:
a. udvikling i grøn omstilling på Djursland, fx gennem nyhedsbrevet.
b. Business Djurslands indsats for grøn omstilling til begge kommuner.

4. Styrke den grønne dagsorden i Business Djurslands øvrige netværk.

5. Styrke kommunernes arbejde med bæredygtighed. Fx
a. Sætte et møde op med de to kommuner om at forpligte sig på den grønne dagsorden med konkrete eksempler på potentialer. Fx invitere til markedsdialog med leverandørerne om den grønne omstilling eller bringe relevante aktører sammen.
b. Vise det forretningsmæssige behov for grøn omstilling på Djursland.

6. Samle virksomheder på Djursland omkring at formidle ønsker til bæredygtige rammevilkår fx på ren energi, bæredygtige udbudsvilkår fra kommunerne og at kommunernes rammevilkår er ens. Dette kunne være i samarbejde med DI Randers.

Møder & arbejdsdeling

Der gennemføres ca. 4 fysiske/virtuelle udvalgsmøder om året. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale

Afrapportering

G-Udvalget giver til hvert bestyrelsesmøde en skriftlig status på planlagte og gennemførte forløb. Til årsberetningen fremstilles en samlet aktivitetsbeskrivelse.
Kommissoriet løber frem til generalforsamlingen 2024, hvorefter bestyrelsen beslutter sig for en forlængelse og tilpasning.