Høringssvar om biogasanlæg

Til Syddjurs Kommune
Att.: Plan og Udvikling
Stabrand, den 8. september 2023

Høringssvar ift. etablering af fælles biogasanlæg

Business Djursland har med stor interesse fulgt med i det ambitiøse udviklingsprojekt med etableringen af et fælles biogasanlæg nær Nimtofte, og selvfølgelig har vi også registreret den helt forventelig debat, baseret på forskelligartede interesser og positioner. Overordnet ser vi selvfølgelig biogasanlæg som et godt bidrag ind i en grøn omstilling af vores energiforsyning. Business Djursland går normalt ikke ind i enkeltsager, men i dette tilfælde er der tale om et projekt, der kan have afgørende betydning for ét helt erhverv på Djursland, Turisme- og Oplevelseserhvervet. Vi vil i det følgende anføre en række bekymringspunkter, vi mener, bør indgå i den fortsatte politiske proces, ligesom vi også vil anvise forslag til den videre proces.

En teknisk/juridisk tilgang til projektet

Med afsæt i gældende kommuneplan 2020-2023, hvori er formuleret retningslinjer for etablering af biogasanlæg, behandles byggeansøgningen af Syddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsafdeling. Dette er den normale og klassiske tilgang, men indebærer samtidig også, at man primært får en teknisk og juridisk tilgang til projektet. Her er der tale om et projekt, der vil have betydning for rammevilkårene – ikke kun for de 2 direkte berørte turismeattraktioner, men for en hel branche på Djursland. I den medfølgende analyse gives da også 5 kriterier for arealvurderingen, hvoraf kun kriteriet: ”afstand til naboer, samlet beboelse og øvrige interessenter” rummer en mulighed for at inddrage en branchemæssig betragtning. Det berørte område er ligeledes også udset til at skulle være Djurslands trækplaster nr. 1 via den udarbejdede strategisk-fysiske udviklingsplan, ”Hjertet af Djursland”.

Forenelighed med Turisme- og Oplevelseserhvervet på Djursland

De 2 direkte berørte turismeattraktioner er selvfølgelig stærkt bekymret for etablering af biogasanlægget og den kundemæssige reaktion på potentielle lugtgener og trafikudfordringer. Vi kan også have en stærk bekymring for det øvrige Turisme- og Oplevelseserhverv, der både i Syddjurs og Norddjurs Kommune er stærkt afhængige af de 2 turismeattraktioner. Direkte er der ansat mere end 850 medarbejdere i Djurs Sommerland. Indirekte er langt flere anhængige af de 2 attraktioner, i både detail og servicebranchen + bygge- og anlægsbranche. Langt de fleste af vore gæster i sommerhusområderne har lige nu et besøg her som deres 1. prioritet og også som grunden til at de er gæster på Djursland. Djurs Sommerland havde alene sidste år 878.000 besøgende. En forøget kørsel med 218 vogntog om dagen til og fra biogasanlægget vil uden tvivl give vore gæster en negativ oplevelse på Djursland.

Skrøbelighed/usikkerhed omkring ”den grønne løsning”

Udgangspunktet for biogasanlægget er en række større landbrug på Djursland, som leverandører og som aftagere af det afgassede gødningsmateriale. Dette er særdeles positivt, og vil være et stort grønt aftryk fra landbruget. Den skitserede logistikløsning er baseret på landtransport fra hele Djursland med lastbil og traktor, både frem og tilbage fra biogasanlægget med biomassen. Produktionsløsningen baserer sig også på en teknologi, hvor biogassen omdannes til flydende form og skal transporteres hen til den energiforbrugende enhed. Logistikløsningen og produktionsløsningen i den skitserede løsning forekommer skrøbelig og usikker ift. den samlede grønne energiløsning på Djursland og forsyningssikkerheden.

Et Syddjurs Kommune-perspektiv og afsæt

Med det formelle udgangspunkt i Syddjurs Kommune og deres kommuneplan gives også en række begrænsninger i løsningsmuligheder og ejerskabet. Området ligger på grænsen op til Norddjurs Kommune, leverandørkredsen kommer i stort omfang fra Norddjurs Kommune. Turisme- og Oplevelsesbranchen i Norddjurs Kommune er i allerhøjeste grad påvirket af den mulige løsning. Vi ser det som en stor udfordring at interessenter i Norddjurs Kommune ikke rigtig har været indtænkt og inddraget.

Et – på papiret – uløseligt problem

Man står overfor ét, på papiret, uløseligt problem. Forskellige interesser og positioner står og blokerer for en optimal løsning, hvor Djursland både kan få et eller flere biogasanlæg og samtidig sikre den fortsatte Turismeudvikling. Vi kan og vil ikke pege på en bestemt løsning, men vil opfordre til en mere samskabende proces, hvor aktørerne og interessenterne i højere udstrækning bliver inddraget i løsningsmodeller. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendig at gennemføre en langt mere direkte involverende proces, herunder at begge kommuner også tager ejerskab. Flere interessenter kan med fordel involveres, herunder også erhvervslivet bredt. Business Djursland stiller sig i den forbindelse til rådighed for input til proces og mulige nye aktører. Djursland har brug for et fortsat velfungerende Turisme- og Oplevelseserhverv, men
også en grøn og sammenhængende energiforsyning.

Med venlig hilsen
Jørgen Laursen
Formand for Business Djursland