Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Ændringerne vedrører bekendtgørelsens § 47, der indeholder reglerne om anmel-delse og tilrettelæggelse af en arbejdsfordeling som betingelse for, at de omfattede medarbejdere kan få dagpenge under arbejdsfordelingen.

Ændringerne ændrer ikke ved, at en arbejdsfordeling skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale.

Ændringerne ændrer heller ikke ved, at arbejdsfordelingsordningen administreres af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og De Regionale Arbejdsmar-kedsråd.

Ændringerne indebærer således alene en udvidelse af de situationer, hvor det er muligt at få dagpenge under en arbejdsfordeling.

Ændringen af § 47, stk. 1, nr. 2, indebærer, at en arbejdsfordeling kan anmeldes se-nest samme dag, som den træder i kraft.

Retsvirkningen af en for sent anmeldt arbejdsfordeling er, at arbejdsfordelingen falder bort og skal anmeldes på ny.

Anmeldelsen af en arbejdsfordeling skal fortsat foretages på en af Kommunernes Landsforening udarbejdet blanket og indeholde oplysninger om de af arbejdsforde-lingen omfattede medarbejdere med angivelse af navn, cpr-nummer samt hvilken a-kasse, medarbejderne er medlem af. Kopi af anmeldelsen skal sendes af jobcente-ret til den eller de berørte a-kasser.

Hvis en arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling inden for 12 måneder varer ud over 13 uger, skal anmodning om godkendelse heraf sen-des til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd senest 4 uger før udløbet af de 13 uger.

Ændringen af § 47, stk. 1, nr. 4, indebærer, at det bliver muligt at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.

Det betyder fx, at det ved en arbejdsfordeling med mindst to dages ledighed i en uge bliver muligt at skifte efter en uge, og at det ved en arbejdsfordeling med en uges arbejde efterfulgt af en uges ledighed bliver muligt at skifte efter to uge.

Det er dog en betingelse, at skift til en anden type arbejdsfordeling sker i overensstemmelse med en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale.