Som Djurslands erhvervsforening er Business Djursland optaget af, om virksomhederne har de rette kompetencer nu og i fremtiden.

Kompetencer der skal være med til at sikre virksomhedens ambitioner om vækst og udvikling. Vi vil gerne være med til, at vi på Djursland har de rigtige uddannelser og efteruddannelsestilbud. Til det formål har vi netop gennemført en afdækning af kompetencebehovet på Djursland, i samarbejde med Viden Djurs og Kompetenceudvalget hos Business Djursland.

Undersøgelsesdesign & datagrundlag

Vores survey er gennemført som en digital kvantitativ/kvalitativ undersøgelse, udsendt til Business Djurslands medlemskreds. Denne er blevet fulgt op af opringning til Industri- og Håndværksvirksomheder. Vi har på den måde fået 44 besvarelser fra virksomheder, der repræsenterer i alt ca. 1000 medarbejdere.

47 % af besvarelserne kommer fra Industri og Håndværksvirksomheder, hvilket hænger sammen med den aktive opringning af disse virksomheder.

Hvad viser undersøgelsen

Se grafisk formidling af undersøgelsens resultater

Hvilke faggrupper arbejder hos virksomhederne på Djursland?
Undersøgelsen tegner et klart billede af at virksomhedsgrupperne faglærte og ufaglærte er de klart mest dominerende i arbejdsstyrken på Djursland. Måske ikke så overraskende, da det afspejler det faktum, at vi har rigtig mange håndværksvirksomheder og underleverandør virksomheder på Djursland. Det er dog alligevel et opmærksomhedspunkt i relation til den fortsatte kompetenceudvikling af nuværende ansatte og ledige.

Mangler virksomhederne kompetencer nu og i fremtiden?
Overordnet viser undersøgelsen at kun 7% vurderer, at de mangler kompetencer for nuværende, mens 30% vurderer at de kommer til at mangle kompetencer i fremtiden (3-5 år). Vi står altså ikke i en akut mangelsituation, og har på den måde også tid til at rette uddannelsesindsatsen ind efter de mere langsigtede kompetencebehov.

Hvor er behovet for kompetencer nu og i fremtiden

Ledelse
57% ser at der vil blive brug for at få flere Ledelseskompetencer ind i organisationerne. Der bliver angivet at nuværende ledere ikke har tilstrækkelig med ballast, typisk fordi de kommer med en formel uddannelsesbaggrund som faglært/videregående uddannelse, som ikke indeholder ”Ledelsesfaget.” Der bliver også angivet at virksomhedernes vækst og udvikling betinger ansættelse af nye og kompetente mellemledere.

Digitalisering
36% har brug for flere digitale kompetencer her og nu, og 50% af respondenterne forudsiger at de får brug for yderligere digitale kompetencer i nær fremtid. Denne massive mangelsituation dækker dels over brede anvendelsesbaserede IT-kompetencer, dels angives der et behov i retning af e-handel, salgsplatforme og digitale kommunikationskanaler.

Bæredygtighed
72% markerer at de nu eller på sigt mangler viden om bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der er tydelig en erkendelse af, at virksomhederne har brug for hel basal viden om, hvad denne nye ”dagsorden” kommer til at betyde for virksomhederne, deres drift og forretningsmuligheder. Der efterspørges også kompetencer, der kan være med til dokumentere og kommunikere igangsatte tiltag.

Tekniske/faglige produktionsområde
Hele 57% angiver at der er ret godt styr på disse basale kompetencer. Der efterspørges dog fortsat flere faglærte kompetencer, både nu og i fremtiden.

Marketing, salg og service
Hele 64% angiver at de ikke har yderligere behov nu og i fremtiden. Tallet står dog lidt i modsætning med behovet for øget digitalisering ift. afsætning. Der henvises og svares formodentlig med udgangspunkt i nuværende salgs- og afsætningsformer.

Sprog og kommunikation
Hele 86% svarer, at de ikke har yderligere behov nu og i fremtiden.

Kendskab til det offentlige uddannelsessystem

31% svarer at de ikke kender til det offentlige uddannelsessystem indenfor AMU- og Akademiområdet, og 51% har ikke noget overblik over de forbundne økonomiske støttemuligheder. 33% mener at de har brug for særligt tilrettelagte kurser. Dette indikerer et behov for information og hjælp til at gennemskue og vælge den rette offentlige efteruddannelse, evt. suppleret med egen betalte forløb.

Mangel på arbejdskraft i nær fremtid

46% af respondenterne angiver at de kommer til at mangle arbejdskraft i nær fremtid. Det er i udpræget grad faglært arbejdskraft. Der bliver specifikt efterspurgt industriteknikere, elektrikere, mekanikere, automationsteknikere, smede og tømrer.

Hvad kan vi bruge resultaterne til?

Undersøgelsen peger i retning af nogle oplagte uddannelsestiltag indenfor industri og håndværk. Her er det specielt ledelse, digitalisering og bæredygtighed, der bliver markeret som kompetencebehovs områder. I relation til at blive konkrete på omfang og niveau, vil Business Djursland derfor gå i dialog med virksomhederne, der har besvaret undersøgelsen. Vi vil også gå i dialog med de relevante uddannelsesinstitutionerne, så vi kan få prioriteret og tilrettelagt et efteruddannelsesprogram, der matcher behovet. Undersøgelse peger også i retning af, at der skal arbejdes for at vi får flere unge og ældre i gang med en faglært uddannelse, herunder voksen lærlingeforløb. Her vil vi selvfølgelig også rette henvendelse til kommunernes Jobcentre.

Tak for den fine respons til alle, der har givet sig tid til at svare på vores survey. Det betaler sig!