Med henblik på at få et overblik over uddannelsesinstitutionernes situation og håndtering af Corona situationen, har Business Djursland gennemført en rundspørge hos vore uddannelsesinstitutioner på Djursland. Der er givet svar fra Erhvervsakademi Dania, FGU Østjylland, VUC Djursland, Rønde Gymnasium, Grenaa Gymnasium og Viden Djurs. Svarene er sammenskrevet omkring de stillede hovedspørgsmål, der orienterer sig imod både ungdomsuddannelserne/akademiuddannelserne og efter-/videreuddannelses området.

Hvordan fastholder I dagseleverne i deres uddannelse og deres læringsforløb?
Alle uddannelsesinstitutioner har fået omlagt deres uddannelser til virtuel undervisning, baseret på forskellige platforme. Afgangsklasserne på gymnasierne og på erhvervsuddannelserne (afsluttende hovedforløb) har som de første fået lov til at komme tilbage på skolerne. Der en klar bekymring for de udfordrede elever ift. at kunne fastholde dem på uddannelserne. Her forsøges med udvidet studievejledning og individuel opfølgning på den enkelte elev via. mobil, mail, SMS og sociale medier.

Hvilke læringsformer og platforme bruger I til at gennemføre undervisningen for dagseleverne?
Uddannelsesinstitutionerne bruger først og fremmest institutionsafhængige digitale læringsplatforme (LudusWeb, Praxisonline, SysTime og Moodle), hvor de arbejder både synkront (underviser og elev er på  samtidig) og asynkront( elever arbejder selvstændig). Microsoft Teams, Zoom og Collaborate er blandt de nye interaktive programmer, der som noget nyt bliver taget i anvendelse. I det hele taget viser svarene, at institutionerne og underviserne eksperimenterer med en række nye teknologier og læringsformer, der ikke tidligere er anvendt.

Hvilke primære udfordringer ser I, ift. at kunne nå fagenes og uddannelsens fastlagte læringsmål på ungdomsuddannelserne?
Udfordringerne for alle uddannelsesinstitutioner er selvfølgelig at bringe praksis ind i undervisningen. Her går det hårdest ud over læringsudbyttet på erhvervsuddannelserne, som jo i den grad skal kæde teori og praksis sammen, for at give eleverne både forståelse og praktisk indblik/rutine. På gymnasierne er det de mere fysisk og praksisnære fag som idræt, kunst, fysik, kemi, biologi og teknologi, det går ud over. Her vil eleverne ikke kunne få det samme udbytte af undervisningen i den virtuelle form som ved fysisk tilstedeværelse og anvendelsesorienteret undervisning.
På akademi uddannelserne indgår der ligeledes praktikperioder, som i mange situationer ikke har kunnet afvikles normalt på virksomhederne, grundet hjemsendelse.

Har I for nuværende udviklede og planlagte on-line kursusforløb for ansatte/ledige?
Erhvervsakademi Dania har lynhurtigt omlagt alle deres kurser til online forløb. Se udbuddet her.
VUC Djursland formidler alle deres almene fag som online forløb (fx dansk, engelsk, IT og matematik)  igennem VUC Erhverv.

Påtænker/ønsker I at udvikle flere målrettede on-line kurser for erhvervslivet på Djursland?
Viden Djurs, VUC Djursland og Erhvervsakademi Dania står alle parate til at udvikle nye online forløb, såfremt der interesse og behov herfor. Dette gælder både ift. ledige via kommunerne og ansatte på virksomhederne.

Har Coronakrisen påvirket jeres optag af kommende studerende og kursister?
Optaget til Ungdomsuddannelser syntes ikke at være påvirket af Coronakrisen. Alle holder samme niveau for det lokale optag. Viden Djurs kan dog godt være bekymret for deres internationale forløb, hvor der en del rejseaktivitet.
Dania har kunnet mærke en afmatning og afventning pga. Coronakrisen, men forventer at interessen og behovet kommer stærkt tilbage.

Efter denne rundspørge hos udbyderne på Djursland, vil Business Djursland nu gå i en afdækkende dialog med både kommunerne og virksomhederne, så vi kan sikre de rette udbud af kurser og kompetenceudvikling på Djursland. Ledige skal sikres de rette kurser, der står i forhold til mulige jobåbninger hos vore virksomheder. Ansatte skal ligeledes sikres de rette kurser ift. virksomhedernes nye behov for kompetencer, der kan være med til at udvikle virksomheden og erhvervslivet på Djursland.